เราไม่ได้ใส่ใจเพียงเฉพาะเรื่องของนวัตกรรมพลังงานสะอาด แต่เราใส่ใจการดำรงอยู่ของโลกและคุณภาพชีวิตที่ดี

เราไม่ได้ใส่ใจเพียงเฉพาะเรื่องของนวัตกรรมพลังงานสะอาด แต่เราใส่ใจการดำรงอยู่ของโลกและคุณภาพชีวิตที่ดี

สารจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรามุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้พันธสัญญา “not only the energy, we care” เราไม่ใส่ใจเพียงเฉพาะเรื่องของนวัตกรรมพลังงานสะอาด แต่เราใส่ใจการดำรงอยู่ของโลกและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการสร้างคุณค่าร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม