ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์
ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์
 • ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
ดร.จงรัก ระรวยทรง
ดร.จงรัก ระรวยทรง
 • กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • Lead Independent Director
รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี
รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี
 • กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
 • กรรมการตรวจสอบ
พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ
พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ
 • กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
นายธรากร อังภูเบศวร์
นายธรากร อังภูเบศวร์
 • กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดร.สมจิณณ์ พิลึก
ดร.สมจิณณ์ พิลึก
 • กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
 • กรรมการตรวจสอบ
นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์
นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์
 • กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย
ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย
 • กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • กรรมการบริหาร
 • เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์
นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์
 • กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานกลยุทธ์การลงทุนและธุรกิจนวัตกรรมพลังงาน
นายเฉลิมพล ศรีเจริญ
นายเฉลิมพล ศรีเจริญ
 • กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • กรรมการบริหาร
 • ผู้อำนวยการ สายงานขายและการตลาด
นางอารีวรรณ เฉลิมแดน
นางอารีวรรณ เฉลิมแดน
 • กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
นางสาวจันทรา จงจามรีสีทอง
นางสาวจันทรา จงจามรีสีทอง
 • เลขานุการบริษัท
 • เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร