ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ประเภท : XM
ณ วันที่ 14 มี.ค. 2567
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
61,572
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
97.80
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 15 มี.ค. 2566
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
60,602
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
44.50
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด 4,452,631,280 50.13
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 359,108,023 4.04
3. นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ 291,789,550 3.28
4. บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 202,446,000 2.28
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 139,406,442 1.57
6. นายสุระ คณิตทวีกุล 90,000,000 1.01
7. นายเสกสรร ศรีเจริญ 65,545,100 0.74
8. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 60,000,000 0.68
9. นายพิชัย ภูริมาภรณ์ 49,000,000 0.55
10. นายสุภาต สุจิวโรดม 47,200,000 0.53
11. นายพงษ์สกร ดำเนิน 45,000,000 0.51