กิจกรรมที่ผ่านมา

วันที่
เอกสาร
27 พฤษภาคม 2567
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2567
เวลา : 13:15 - 14:00 น.
รายละเอียด : ถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
24 เมษายน 2567
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เวลา : 13.00 น.
รายละเอียด : ณ ห้องอีเทอร์นิตี้ บอลรูม ชั้น G (Ground) โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ที่อยู่ 8/2 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
18 มีนาคม 2567
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 4/2566
เวลา : 13:15 - 14:00 น.
รายละเอียด : ถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday