บริษัททำการผลิต ประกอบ จัดหา และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ส่องสว่างประเภทหลอดไฟ และโคมไฟแอลอีดี (LED)

ทั้้งแบบติดตั้งใช้งานภายในอาคาร ภายนอกอาคาร รวมถึงโคมไฟถนน โคมไฟสาดแสง แบบติดตั้้ง โดยใช้แหล่งพลังงานจากระบบโซล่าร์เซลล์ และแบตเตอรี่่, BIPV Glass, Flexible Solar PV ซึ่่งเหมาะสำหรับ งานด้านสถาปัตยกรรมหรือปรับปรุุงภููมิทัศน์ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานหรือโรงงาน งานให้คำปรึกษาในการจัดการระบบพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมให้กับลูกค้า

รวมถึงงาน Engineering, Procurement และ Commissioning ระบบไฟฟ้า หรือ โรงไฟฟ้า อาทิเช่น Solar Rooftop, Solar Floating, Solar Water Pump, Solar Air Conditioner หรือระบบ Organic Rankine Cycle (ORC) สำหรับ Waste Heat Recovery เป็นต้น โดยดำเนินงานภายใต้บริษัท กันกุุล ยููทิลิตี้ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่่ จำกัด เพื่่อรองรับฐานกลุ่มลููกค้าที่่เป็นกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่่มีความต้องการประหยัดพลังงาน หรือปรับปรุุงประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าของกิจการ ในเชิงกว้างและเชิงลึกมากขึ้น

Led Lamps (LED)
Street Lamps
Floodlights
Solar System
Battery
Bipv Glass
Flexible Solar PV
Solar Water Pum

ด้วยการผลิตสินค้าที่่ได้มาตรฐานสากลและมีคุณภาพสูง จึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากกลุ่มลูกค้าหลากหลาย ทั้้งลูกค้างานโครงการ อาทิเช่น กลุ่มโรงงานน้ำตาล กลุ่มโรงงานผลิตเหล็ก กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มธนาคาร และกลุ่มผู้ให้บริการเช่าคลังสินค้า รวมถึงกลุ่มลูกค้างานราชการ มหาวิทยาลัย และกลุ่มตัวแทน จัดจำหน่ายทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัดทั่วประเทศ

บริษัทมุ่งเน้นที่่จะพัฒนา และเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขััน โดยมุ่งเน้นการให้บริการกับลูกค้าแบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นในเรื่่องของการประหยัดพลังงาน ซึ่งควบคุมดูแลคุณภาพโดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการ และ ช่างผู้เชี่่ยวชาญที่่มีประสบการณ์สูง เพื่่อให้ลูกค้ามั่่นใจได้ว่า บริษัทสามารถ ส่งมอบสินค้า และบริการที่่มี ความน่่าเชื่่อถือ ซึ่งสามารถไว้วางใจได้ในมาตรฐานที่่เป็นสากล พร้อมคุณภาพสูงสุดที่่มีมอบให้ลูกค้า

ผลิตและจำหน่ายแผงโซล่าร์เซลล์ รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัทได้ปรับปรุงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีการผลิตแผงโซลาร์เซลล์อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าต่อแผงมากขึ้นในอนาคตในอนาคต โดยการผลิตทางบริษัทได้ทำการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีการใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบจักรกลออโต้ สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ที่จะทำการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ทางด้านพลังงานทดแทน และให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายด้านพลังงานสีเขียวเพื่ให้ประเทศเป็นสังคมคาร์บอนต่ำโดยมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ตามเป้าหมายที่วางไว้

การผลิตแผลโซล่าเซลล์ ตามมาตรฐาน มอก 61215 และ มอก. 2580

PV Solar module manufacturing process