บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน การขยายธุรกิจในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
-
วันที่จ่ายเงินปันผล
-
เงินปันผล (บาท/หุ้น)
-
วันที่ปิดสมุดทะเบียน เงินปันผล (บาท/หุ้น) วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล
- - - -
23 พ.ย. 2566 เงินสด 0.06 22 พ.ย. 2566 06 ธ.ค. 2566
27 เม.ย. 2566 เงินสด 0.06 26 เม.ย. 2566 18 พ.ค. 2566
25 พ.ย. 2565 เงินสด 0.06 24 พ.ย. 2565 08 ธ.ค. 2565
06 พ.ค. 2565 เงินสด 0.12 05 พ.ค. 2565 23 พ.ค. 2565
26 ส.ค. 2564 เงินสด 0.06 25 ส.ค. 2564 9 ก.ย. 2564
7 พ.ค. 2564 เงินสด 0.182 6 พ.ค. 2564 24 พ.ค. 2564
29 เม.ย. 2563 เงินสด 0.136 28 เม.ย. 2563 15 พ.ค. 2563
26 เม.ย. 2562

หุ้นปันผล 0.0500 (5 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล)

เงินสด 0.0100

25 เม.ย. 2562 15 พ.ค. 2562
25 เม.ย. 2561 เงินสด 0.0450 24 เม.ย. 2561 15 พ.ค. 2561
28 เม.ย. 2560

หุ้นปันผล 0.0417 (6 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล)

เงินสด 0.0400

25 เม.ย. 2560 16 พ.ค. 2560
12 พ.ค. 2559

หุ้นปันผล 0.0500 (5 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล)

เงินสด 0.0625

9 พ.ค. 2559 25 พ.ค. 2559
24 เม.ย. 2558

หุ้นปันผล 0.2500 (4 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล)

เงินสด 0.0280

21 เม.ย. 2558 08 พ.ค. 2558
23 เม.ย. 2557

หุ้นปันผล 0.3330 (3 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล)

เงินสด 0.0380

18 เม.ย. 2557 09 พ.ค. 2557
23 เม.ย. 2556

หุ้นปันผล 0.5000 (2 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล)

เงินสด 0.0600

18 เม.ย. 2556 09 พ.ค. 2556
23 เม.ย. 2555

หุ้นปันผล 0.1000 (10 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล)

เงินสด 0.1000

18 เม.ย. 2555 09 พ.ค. 2555
20 เม.ย. 2554 เงินสด 0.0750 12 เม.ย. 2554 03 พ.ค. 2554