9M/2566

โครงสร้างรายได้และผลกำไร
กำไรขั้นต้น
32%
กำไรสุทธิ
23%
กำไรสุทธิ
*จากการดำเนินงานปกติ
22%
การเติบโตกำไรสุทธิ
*จากการดำเนินงานปกติ
41% YoY

รายได้แบ่งตามกลุ่มธุรกิจ

การขาย
+5% YoY
การก่อสร้าง
+35% YoY
การบริการ
+55% YoY
สัญญาเช่าเงินทุน
+97% YoY
การขายไฟฟ้า
-38% YoY