แบบ 56-1 One Report ปี 2566
งบการเงิน
ประจำปี 2566
ไตรมาสที่ 3/2566
ไตรมาสที่ 2/2566
ไตรมาสที่ 1/2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำปี 2566
ไตรมาสที่ 3/2566
ไตรมาสที่ 2/2566
ไตรมาสที่ 1/2566
เอกสารนำเสนอ
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 4/2566
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2566
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2566
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2566
เว็บแคสต์
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 4/2566
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2566
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2566
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2566
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
แบบ 56-1 One Report ปี 2565
งบการเงิน
ประจำปี 2565
ไตรมาสที่ 3/2565
ไตรมาสที่ 2/2565
ไตรมาสที่ 1/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำปี 2565
ไตรมาสที่ 3/2565
ไตรมาสที่ 2/2565
ไตรมาสที่ 1/2565
เอกสารนำเสนอ
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 4/2565
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2565
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2565
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2565
เว็บแคสต์
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 4/2565
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2565
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2565
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2565
แบบ 56-1 One Report ปี 2564
งบการเงิน
ประจำปี 2564
ไตรมาสที่ 3/2564
ไตรมาสที่ 2/2564
ไตรมาสที่ 1/2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำปี 2564
ไตรมาสที่ 3/2564
ไตรมาสที่ 2/2564
ไตรมาสที่ 1/2564
เอกสารนำเสนอ
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 4/2564
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2564
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2564
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2564
เว็บแคสต์
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 4/2564
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2564
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2564
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2564