บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเข้าร่วมโครงการนำร่องโครงการพัฒนาเกณฑ์ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนของโรงไฟฟ้า จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำปี 2566
26 เมษายน 2567
บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเข้าร่วมโครงการนำร่องโครงการพัฒนาเกณฑ์ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนของโรงไฟฟ้า จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำปี 2566
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐาน ISO 14064-1:2018 ประจำปี 2566
24 เมษายน 2567
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐาน ISO 14064-1:2018 ประจำปี 2566
กันกุลคว้ารางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ Sustainability Disclosure  ประจำปี 2566
19 มกราคม 2567
กันกุลคว้ารางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ Sustainability Disclosure ประจำปี 2566
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 ระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
07 พฤศจิกายน 2566
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 ระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินรายชื่อหุ้นยั่งยืน (SET ESG Ratings) ประจำปี 2566 ที่ระดับ AA
06 พฤศจิกายน 2566
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินรายชื่อหุ้นยั่งยืน (SET ESG Ratings) ประจำปี 2566 ที่ระดับ AA
กันกุลคว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ยกระดับขึ้นสู่ “ระดับดีเด่น” ประจำปี 2566
21 กันยายน 2566
กันกุลคว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ยกระดับขึ้นสู่ “ระดับดีเด่น” ประจำปี 2566
บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด ได้รับรางวัล 3Rs Award และรางวัล 3Rs+ Award กรมโรงงานอุตสาหกรรม
20 กรกฎาคม 2566
บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด ได้รับรางวัล 3Rs Award และรางวัล 3Rs+ Award กรมโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบผลการรับรอง ISO 14064-1:2018 ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
08 มิถุนายน 2566
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบผลการรับรอง ISO 14064-1:2018 ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
กันกุลรับรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการปี 2565
21 พฤศจิกายน 2565
กันกุลรับรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการปี 2565
กันกุล คว้าอีก 1 รางวัล จากเวที The Global Economic Awards 2022
17 ตุลาคม 2565
กันกุล คว้าอีก 1 รางวัล จากเวที The Global Economic Awards 2022
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2565
10 ตุลาคม 2565
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2565
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565
10 ตุลาคม 2565
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565