การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประเทศไทย
การแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลก่อนกฎหมายมีผลบังคับ
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แบบคำร้องขอใช้สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ประเทศเวียดนาม
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ประเทศเวียดนาม)