บริษัทตระหนักดีว่าความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม ต้องเติบโตไปพร้อมกัน จึงสร้างคุณค่าร่วมภายในกระบวนการทำงานร่วมกับชุมชนทั้งชุมชนภายในองค์กร และชุมชนภายนอกองค์กร ตลอดจนเครือข่ายชุมชนทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมความมั่นคงและความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ควบคู่กับการตอบสนองต่อความต้องการของสังคม สร้างสรรค์สังคมให้แข็งแกร่งและเป็นสังคมที่น่าอยู่ โดยให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชน

การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

การดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จและขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำนโยบายสิทธิมนุษยชนขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย รับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ที่สอดคล้องตามกฎหมายและหลักการสากลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของการตระหนักถึงคุณค่าและความเท่าเทียม

ผลการดำเนินงานที่สำคัญปี 2566
ไม่มี

กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน (เป้าหมาย: ไม่มีกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน)

ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

การดูแลและรักษาพนักงาน

กระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ การสร้างแรงจูงใจ การพัฒนาศักยภาพ และการดูแลพนักงาน เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างทีมให้มีความแข็งแกร่ง พร้อมต่อการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน บริษัทจึงมีแนวทางในการดูแลและรักษาพนักงาน ดังนี้

  1. การจ้างงานและสรรหาบุคลากรอย่างเป็นธรรม
  2. การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร “องค์กรเติบโต พนักงานเติบโต” (We GROWTH Together)
  3. สวัสดิการและค่าตอบแทน ที่เหมาะสมและเพียงพอ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
  4. ความผูกพันของพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาตนเองร่วมกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง
  5. การส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน: ให้พนักงานรับรู้ถึงความมั่นคงในสายอาชีพของตนเอง
ผลการดำเนินงานที่สำคัญปี 2565
อัตรากำลังพล
1,219 คน
จำนวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย
5.61 ชั่วโมง/คน/ปี
(เป้าหมาย: จำนวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมงต่อคนต่อปี)
ความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
86.83%
(เป้าหมาย: ความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80.00)
อัตราการลาออก (รวมพนักงานชั่วคราว)
1.54%

การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทดูแลพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ปฏิบัติงานให้มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความปลอดภัย และสอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานสากล หรือข้อกำหนดอื่นๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง รวมถึงชุมชนสังคม ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการดำเนินธุรกิจ โดยจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทำหน้าที่หาแนวทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการกำกับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยของบริษัท รวมถึงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ รณรงค์ให้พนักงานทุกระดับตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงานที่สำคัญปี 2565
จำนวนการเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นหยุดงาน เกิน 3 วัน
4 ราย
อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วัน (LTIFR)
1.44%
(เป้าหมาย: อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วัน เป็นศูนย์) หมายเหตุ : กรณีต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำงาน
การเสียชีวิตจากการทำงานของพนักงาน
0 ราย
การเสียชีวิตจากการทำงานของผู้รับเหมา
0 ราย

การบริหารความสัมพันธ์และประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกค้า โดยมุ่งมั่นในการผลิตพลังงานสะอาดที่ลูกค้าทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน เพราะพลังงานสะอาดเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นำไปสู่การสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

บริษัทพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต จัดจำหน่ายและบริการอย่างมีความรับผิดชอบ และให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบัน และการสร้างฐานลูกค้าใหม่ ๆ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม เพราะบริษัทเชื่อมั่นว่า “พลังงานเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนที่พึงจะได้รับ”

ผลการดำเนินงานที่สำคัญปี 2565
ความพึงพอใจของลูกค้า
94.17%
(เป้าหมาย: ความพึงพอใจของลูกค้าไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90.00)

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

บริษัทมีความมุ่งมั่นส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับชุมชนโดยสร้างความเป็นมิตรและให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในฐานะ “เพื่อนบ้านที่ดี” เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อสำรวจความต้องการและความคาดหวัง และเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน โดยบริษัทพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างพลังงานสะอาดให้ทุกคนในสังคมเข้าถึงได้ และตอบแทนสังคมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาสังคม 3 ด้าน ได้แก่

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ : ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน เพื่อขยายองค์ความรู้นำไปศึกษาต่อยอดและจุดประกายความคิดด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี : สนับสนุนโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการส่งเสริมสุขภาวะ, ด้านการศึกษา และด้านคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี

สนับสนุนกิจกรรมและสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน : อยู่ร่วมกันกับชุมชนโดยสร้างความเป็นมิตรและให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในฐานะเพื่อนบ้านที่ดี

ผลการดำเนินงานที่สำคัญปี 2565
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพันของชุมชนโดยรวม
74.94%
(เป้าหมาย: ความพึงพอใจและความผูกพันของชุมชนโดยรวม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80.00)
กรณีข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับชุมชน
0 กรณี
(เป้าหมาย: ไม่มีกรณีข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับชุมชน)

นวัตกรรมทางธุรกิจสร้างสรรค์สังคม

จากเมกะเทรนด์โลกสู่มิติใหม่ของการบริหารจัดการพลังงานสะอาดอย่างเต็มรูปแบบ และเพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน นอกจากการพัฒนาธุรกิจเพื่อสนับสนุนการมีพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เสถียร และราคาไม่แพงสำหรับผู้บริโภคตามการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ข้อที่ 7 แล้ว เป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมที่บริษัทให้ความสำคัญอีกข้อหนึ่งคือ เป้าหมายข้อที่ 9 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม สร้าง Smart Energy พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานควบคู่ไปกับการใช้งานอย่างรู้คุณค่า นำพลังงานสะอาดเข้าไปสู่ภาคครัวเรือน ลดความเหลื่อมล้ำและข้อจำกัดในมิติต่าง ๆ ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินงานที่สำคัญปี 2565

โกดังไฟฟ้า E-commerce นวัตกรรมทางธุรกิจพลังงาน ภายใต้ความร่วมมือกันของ GUNKUL SPECTRUM และ SCB 10X

ได้รับรางวัลจากงาน Huawei Asia-Pacific Innovation Congress 2022 ที่ประเทศสิงคโปร์ 2 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ Excellent Case-sharing 2022 และรางวัล Business Innovation 2022 นอกจากนี้ยังได้รางวัล Elite Reseller Award 2022 ในงาน Huawei FusionSolar Ecosystem Partner Summit สะท้อนถึงการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบและได้รับการยอมรับจากพันธมิตรทางธุรกิจระดับโลก