บริษัทฯ มองว่าระบบการกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (BESS) โดยเฉพาะเมื่อบริหารผ่านแพลตฟอร์มโรงไฟฟ้าเสมือนหรือ Virtual Power Plant จะเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญในการพลิกภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในอนาคตของประเทศและช่วยสร้างความสมดุลให้กับโครงข่ายไฟฟ้าที่จะมีพลังงานสะอาดเป็นพลังงานหลัก ผู้ผลิตหรือผู้ใช้ไฟฟ้าในอนาคตจะสามารถมีส่วนร่วมในการจัดสรรพลังงานทุกหน่วยได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพโดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพของโครงข่ายไฟฟ้า

ในเดือนกันยายนปี 2565 บริษัทฯ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ผนึกพันธมิตรกับ 2 บริษัทชั้นนำด้านพลังงานด้านระบบควบคุมและจำหน่ายไฟฟ้าและผู้เชี่ยวชาญด้านแพลตฟอร์มพลังงานดิจิทัลจากประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาโอกาสในการทำธุรกิจพลังงานร่วมกันในประเทศไทย เตรียมพร้อมขยายพอร์ตนวัตกรรมมุ่งเน้นเทคโนโลยีแพลตฟอร์มโรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual Power Plant) เพื่อยกระดับการบริหารจัดการพลังงานและเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (BESS) รวมถึงเป็นการเน้นย้ำถึงพันธกิจของบริษัทฯ ในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

โดย GUNKUL SPECTRUM มีเป้าหมายสำคัญมาโดยตลอดที่จะส่งเสริมและเร่งสร้างนวัตกรรมพลังงานสะอาดเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะในยุคที่โซลาร์รูฟและรถยนต์ไฟฟ้าเสมือนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้โครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานเดิมที่มีอยู่ต้องพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น