สอดรับกับภารกิจของอุตสาหกรรมพลังงานในการสนับสนุนการเพิ่มอัตราส่วนการผลิตพลังงานสะอาดโดยรวมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัทฯ และหน่วยงานนวัตกรรม GUNKUL SPECTRUM เล็งเห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual Power Plant) ที่จะเป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการไม่ใช่แค่พลังงานแต่ยังรวมถึงคาร์บอนขั้นถัดไปที่ในอนาคตทุกฝ่ายสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างสมบูรณ์

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เข้าร่วม ERC Sandbox Phase 2 เพื่อแสดงเจตจำนงการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเพื่อแสดงจุดยืนของความเป็นผู้นำด้านการให้สามารถเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมพลังงานไปสู่การใช้พลังงานสะอาด (Energy Transition) ให้เหมาะสมและตอบรับกับธุรกิจในยุคดิจิทัล บริษัทฯ ได้มีแนวคิดในการพัฒนาแพลตฟอร์มที่ผสานรูปแบบทางธุรกิจ (Business model) เข้ามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนบริหารจัดการทั้งในมุมมองทางการเงินและพลังงานในระยะยาว สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เช่น ผู้ผลิตไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้า และหน่วยงานผู้ดูแลระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยไม่เกิดผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบโครงข่าย

บริษัทฯ ได้มีแนวคิดในการพัฒนาแพลตฟอร์มที่ผสานรูปแบบทางธุรกิจ (Business model) เข้ามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนบริหารจัดการทั้งในมุมมองทางการเงินและพลังงานในระยะยาว สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เช่น ผู้ผลิตไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้า และหน่วยงานผู้ดูแลระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยไม่เกิดผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบโครงข่าย

How it works

แพลตฟอร์มดังกล่าวจะทำหน้าที่ในการรวบรวมผู้ใช้ไฟที่มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้า (Prosumer) และ ผู้ใช้ไฟทั่วไป (Consumer) มาอยู่ในแพลตฟอร์ม

Prosumer
Aggregator
Consumer

แพลตฟอร์มดังกล่าวทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงผู้ใช้ไฟที่มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้า (Prosumer) และผู้ใช้ไฟทั่วไป (Consumer) โดยมีผู้ดูแลแพลตฟอร์ม (Aggregator) เป็นผู้ทำการซื้อและรวบรวมไฟจาก Prosumer มาบริหารจัดการภายในแพลตฟอร์มแล้วขายในอัตราที่สมเหตุสมผลให้กับ Consumer ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าในราคาถูก และ/หรือต้องการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานสะอาด และยังต้องเป็นผู้กำกับดูแลเสถียรภาพของระบบโครงข่าย นอกเหนือจากนี้ผู้ดูแลแพลตฟอร์มมีหน้าที่ในการจัดทำรายงานสรุปหน่วยไฟที่มีการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงชำระค่าผ่านไฟ (Wheeling charge) เพื่อชดเชยค่าเสียโอกาสและต้นทุนที่เกิดขึ้นต่อผู้ดูแลระบบโครงข่าย