ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชัน
อีเมลของคณะกรรมการตรวจสอบ
audit_committee@gunkul.com
เว็บไซต์ของบริษัทฯ

www.gunkul.com ที่แบบฟอร์มการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชัน

ส่งทางไปรษณีย์ปิดผนึกถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
กล่องรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

เปิดกล่องได้เฉพาะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

มาร่วมกันต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน คุณสามารถหยุดพฤติกรรมเสี่ยง

เมื่อคุณพบเบาะแสการทุจริต การคอร์รัปชัน การเรียกร้องค่าตอบแทน หรือการมีส่วนได้ส่วนเสียในงาน โปรดแจ้งได้ที่นี่

สามารถแนบไฟล์ขนาดสูงสุด : 4MB ,เป็นไฟล์ .doc, docx และ .pdf เท่านั้น