เป้าหมายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

เป้าหมายและกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ขับเคลื่อนภายใต้พันธสัญญา “not only the energy, we care” ที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจการพัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาด ควบคู่ไปพร้อมกับการใส่ใจการดำรงอยู่ของโลกและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล ด้วยกรอบกลยุทธ์ 3 เสาหลัก ประกอบด้วย We care Business, We care People และ We care Social ครอบคลุมประเด็นในมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ดังนี้

We care Business

พัฒนาธุรกิจแบบครบวงจรตอบสนอง ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างคุ้มค่า

อ่านเพิ่มเติม

We care People

พัฒนาบุคลากรให้ เก่งงาน เก่งตน เก่งคน และเก่งบริหารทีม

อ่านเพิ่มเติม

We care Social

สร้างโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นมิตรต่อชุมชนอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: SDGs

บริษัทตระหนักถึงการรับผิดชอบในการขับเคลื่อนธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานเพื่อบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) ความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusion) และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection) บริษัทจึงได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธุรกิจ ตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร และและความคาดหวังผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล โดยปัจจุบัน บริษัทสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งสิ้น 11 เป้าหมาย โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

ส่งเสริมการมีสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน

สุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม และความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร เป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญ จึงกำหนดแนวทางบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมา คู่ค้า และชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้มีความปลอดภัย สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์ (3.6) นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการในการรักษาสุขภาพของคนยุคใหม่ โดยใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เช่น กัญชงและกัญชาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ (3.8)

สร้างการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา จึงให้การสนับสนุนการศึกษากับพนักงานและครอบครัวพนักงานให้ได้รับการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมผ่านการสนับสนุนทุนการศึกษาประจำปี (4.1, 4.2) (4.3) และยังมีการสร้างเครือข่ายด้านการศึกษาให้ครอบคลุมกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาทักษะสายอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยเปิดโอกาสให้มีการฝึกงาน เพื่อสนับสนุนให้เกิดประสบการณ์ในการทำงานจริง เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการเพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จำเป็นรวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่ดี (4.4)

ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ สร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ

บริษัทดำเนินการเพื่อให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศ สร้างความเท่าเทียมในบทบาทของเพศ จ้างงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ (5.1) โดยกำหนดให้ทุกกิจกรรมในการดำเนินธุรกิจต้องปราศจากการกระทำที่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม และส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ให้สิทธิที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองและเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ อย่าเท่าเทียม (5.5)

จัดการน้ำอย่างยั่งยืนและพร้อมใช้สำหรับทุกคน

บริษัทตระหนักเสมอว่าน้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญ จึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใน โดยจัดให้มีกระบวนการจัดการน้ำในกระบวนการผลิตอย่างครบวงจร สนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพน้ำลดมลพิษ เพิ่มการนำกลับมาใช้ใหม่และการใช้ซ้ำที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน (6.3) เพื่อให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูน้ำอย่างยั่งยืน (6.4)

จัดให้มีพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เสถียร และราคาไม่แพงสำหรับทุกคน

บริษัทดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด บริษัทจึงมุ่งมั่นลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจตามวิสัยทัศน์ของบริษัท เพื่อผลักดันให้พลังงานสะอาดเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง (7.1) อีกทั้งยังมีการจัดหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้ในกระบวนการการผลิตอย่างสม่ำเสมอ (7.3) เพื่อเพิ่มสัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้น (7.2)

ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน และส่งเสริมการจ้างงานที่มีคุณค่า

บริษัทยังให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีการดำเนินงานที่มุ่งมั่นจะเป็นผู้จ้างที่เคารพสิทธิมนุษยชนและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนการจ้างงานพนักงานหรือผู้มีภาวะทุพพลภาพในพื้นที่โดยรอบกิจการเพื่อการสร้างอาชีพให้กับชุมชน การคัดเลือกผู้รับเหมาที่ปฏิบัติตามกฏหมาย ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก และส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยอย่างเท่าเทียม (8.5, 8.7, 8.8)

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดและเทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมด้านพลังงานต่าง ๆ จึงมุ่งลงทุนและสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พึ่งพาพลังงานสะอาด อีกทั้งยังมีการสนับสนุนสถาบันการศึกษาให้เกิดการพัฒนาด้านนวัตกรรมอย่างยั่งยืนอีกด้วย (9.4, 9.5)

รับรองแผนการบริโภค และการผลิตที่ยั่งยืน

บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม จึงเป็นการดำเนินกิจการภายใต้การบริโภคที่ยั่งยืน ใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (12.2)

ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของภาวะโลกร้อนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) อย่างรวดเร็ว จึงมีความมุ่งมั่นในการจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (Greenhouse Gas Inventory Report) ซึ่งเป็นการรวบรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจะนำผลมาปรับใช้และวางแผนเพื่อบริหารจัดการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรตามการประกาศเป้าหมายของประเทศไทยในที่ประชุม COP26 (13.2, 13.3)

ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน และจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน

บริษัทส่งเสริมการดำเนินการด้านการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ไม่การตัดไม้ทำลายป่า ส่งเสริมการฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรม และเพิ่มการปลูกป่าและฟื้นฟูป่า (15.2)

ส่งเสริมสังคมสงบสุขยุติธรรม ไม่แบ่งแยกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน การดำเนินการของบริษัทจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action against Corruption: CAC) อีกทั้งยังมีการสนับสนุนให้คู่ค้าเข้าร่วมเครือข่ายเพื่อการดำเนินกิจการร่วมกันอย่างโปร่งใส (16.5, 16.6, 16.7)

We care business
พัฒนาธุรกิจแบบครบวงจรตอบสนอง ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างคุ้มค่า
 • 1
  ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ
 • 2
  บริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบ และต่อยอดธุรกิจ และมุ่งมั่นที่จะแสวงหาโอกาสเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ เพื่อผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
 • 3
  มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
 • 4
  พัฒนา ปรับปรุง จัดหาผลิตภัณฑ์ระบบไฟฟ้าครบวงจร
 • 5
  ต่อยอดความแข็งแกร่งด้านเงินทุน ด้วยการขยายธุรกิจพลังงานทั้งในและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น
 • 6
  จัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานที่ทันสมัย ตอบสนองการใช้พลังงานทดแทนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
 • 7
  ขยายสายธุรกิจ และเพิ่มการลงทุนในธุรกิจพลังงานอนาคต
 • 8
  ขยายธุรกิจก่อสร้าง ทั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมถึงสายส่งบนดินและใต้ดิน และเข้ารับงานประเภทเคเบิ้ลใต้น้ำมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
พัฒนาบุคลากรให้ เก่งงาน เก่งตน เก่งคน และเก่งบริหารทีม
 • 1
  สร้างวัฒนธรรม “GROWTH” ที่เข้มแข็ง เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ในการบรรลุเป้าหมายองค์กร
 • 2
  เสริมสร้างทักษะให้แก่ผู้บังคับบัญชา ให้มีบทบาทหลักในการผลักดัน และเสริมสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา “เก่งงาน เก่งตน เก่งคน และเก่งบริหารทีม”
 • 3
  พัฒนาพฤติกรรมร่วมของบุคลากรให้ปรับเปลี่ยนไปสู่วัฒนธรรมองค์กรใหม่ในการทำงานเป็นทีม และนำพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
 • 4
  ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้เอื้อต่อการสร้างพฤติกรรมที่ดีให้แก่บุคลากร
 • 5
  ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 • 6
  ปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานในสภาวะหรือสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรขององค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและเต็มประสิทธิภาพ
 • 7
  สร้างสภาพแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน
 • 8
  ปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเท่าเทียม เป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน
We care social
สร้างโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นมิตรต่อชุมชนอย่างยั่งยืน
 • 1
  สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่การบรรลุปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานสะอาด
 • 2
  สร้างสมดุลระหว่างการเติบโตของธุรกิจ ควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • 3
  สนับสนุนการเข้าถึงไฟฟ้าและพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นหนึ่งในสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนควรเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม
 • 4
  พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนและสังคม
 • 5
  สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานกับเครือข่ายชุมชน ในการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน เพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล
 • 6
  ส่งเสริมการสร้างอาชีพในชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนของบริษัท เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
 • 7
  บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน และมุ่งมั่นลดปริมาณของเสียฝังกลบเป็นศูนย์