ขั้นตอนการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

1. ทำความเข้าใจบริบทขององค์กร

บริษัททบทวนบริบทขององค์กรตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่กิจกรรมต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงทางธุรกิจ บริบทด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องจากปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก รวมถึงความต้องการ ความคาดหวัง และความกังวลของผู้มีส่วนได้เสียผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ควบคู่ไปกับการศึกษาแนวโน้มโลก และทิศทางของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อกำหนดประเด็นสำคัญเบื้องต้น โดยแบ่งกลุ่มประเด็นออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่

3 ประเด็นหลัก
1
We care Business
ประเด็นด้านเศรษฐกิจ
2
We care People
ประเด็นด้านพนักงาน
3
We care Social
ประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. ระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือที่อาจจะเกิดขึ้น

ระบุผลกระทบของประเด็นสำคัญเบื้องต้น ทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง และที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งผลกระทบเชิงบวก และผลกระทบเชิงลบ ครอบคลุมในทุกกิจกรรมการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

3. ประเมินความสำคัญของผลกระทบ

ประเมินความสำคัญของผลกระทบและจัดลำดับความสำคัญ ตามเกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Severity) และโอกาสในการเกิด (Likelihood) ในมิติของผลกระทบที่มีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย และผลกระทบที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ

4. จัดลำดับความสำคัญของผลกระทบที่มีนัยสำคัญสำหรับการรายงาน

จัดลำดับความสำคัญตามระดับความสำคัญของผลกระทบ โดยนำมาจัดระดับความสำคัญในตารางการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ (Materiality Matrix) โดยแกนแนวตั้ง คือ ประเด็นที่อาจเกิดผลกระทบและมีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย และแกนแนวนอน คือ ประเด็นที่อาจเกิดผลกระทบและมีความสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ และนำเสนอเพื่อพิจารณาทวนสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของประเด็นที่มีนัยสำคัญ โดยคณะทำงานเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน แล้วจึงนำประเด็นที่ผ่านการทวนสอบแล้ว เสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติและยืนยันประเด็น พร้อมจัดทำแผนดำเนินงานด้านความยั่งยืน รวมถึงแผนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ที่ผ่านการเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูง โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานในการลงมติเห็นชอบ เพื่อดำเนินการตอบสนองต่อความคาดหวังผู้มีส่วนได้เสีย และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ตารางการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

บริษัททบทวนและประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2566 พบว่าประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนมีทั้งหมด 13 ประเด็น แบ่งเป็นประเด็นที่มีความสำคัญสูงมาก 4 ประเด็น ประเด็นที่มีความสำคัญสูง 5 ประเด็น ประเด็นที่มีความสำคัญปานกลาง 3 ประเด็น และประเด็นที่มีความสำคัญต่ำ 1 ประเด็น ดังนี้

We care Business
We care People
We care Social
สรุปประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
สำคัญสูงมาก
 • 2 การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
 • 4 การพัฒนานวัตกรรม
 • 8 การดึงดูดและรักษาพนักงาน
 • 9 ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
สำคัญสูง
 • 3 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
 • 5 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
 • 7 การพัฒนาบุคลากรแบบองค์รวม
 • 10 การบริหารจัดการของเสียจากกระบวนการผลิต
 • 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สำคัญปานกลาง
 • 1 การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
 • 6 การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
 • 11 การสร้างคุณค่าให้กับสังคม
สำคัญต่ำ
 • 12 ความหลากหลายทางชีวภาพ