ขั้นตอนการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

1. การระบุประเด็นสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย

ระบุประเด็นสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการสร้างคุณค่าขององค์กรตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์บริบทความยั่งยืนทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยปัจจัยภายใน ประกอบด้วย ประเด็นความเสี่ยง ทิศทางกลยุทธ์ เป้าหมายทางธุรกิจ และความต้องการความคาดหวังและความกังวลของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และปัจจัยภายนอก ได้แก่ กรอบการรายงานความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล ประเด็นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ ประเด็นสำคัญอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันหรืออุสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงแนวโน้มของประเทศไทยและของโลก ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระดับต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่

3 ประเด็นหลัก
1
We care Business
ประเด็นด้านเศรษฐกิจ
2
We care Social
ประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
3
We care People
ประเด็นด้านพนักงาน
2. การจัดลำดับความสำคัญ

นำประเด็นสำคัญที่ระบุได้ มาจัดลำดับความสำคัญจากการพิจารณาโอกาสและผลกระทบต่อการสร้างคุณค่าที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคณะทำงานเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ซึ่งจัดกลุ่มระดับความสำคัญแต่ละประเด็นในระดับสูง (Tier1) คือ ประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักให้ความสนใจมาก และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อองค์กรสูง ระดับปานกลาง (Tier2) คือ ประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักให้ความสนใจ และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อองค์กร และ ระดับต่ำ (Tier3) คือ ประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจน้อย และอาจไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อองค์กร โดยนำมาจัดทำตารางการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ (Materiality Matrix) โดย

แกนแนวตั้ง : ประเด็นที่อาจเกิดผลกระทบและมีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

แกนแนวตั้ง : ประเด็นที่อาจเกิดผลกระทบและมีความสำคัญต่อธุรกิจ

3. การทวนสอบประเด็นที่สำคัญ

ทวนสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของประเด็นที่มีนัยสำคัญ โดยคณะทำงานเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนแล้วจึงนำประเด็นที่ผ่านการทวนสอบแล้ว เสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติและยืนยันประเด็น และจัดทำแผนดำเนินงานด้านความยั่งยืน รวมถึงแผนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ผ่านการเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูง โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานในการลงมติเห็นชอบ เพื่อดำเนินการตอบสนองต่อความคาดหวังผู้มีส่วนได้เสีย และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4. การติดตามและเปิดเผยข้อมูล

ติดตามผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนทั้ง 15 ประเด็น มีการรายงานผล ตรวจสอบโดยคณะกรรมการ และเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากลในช่องทางสาธารณะทั้งแบบ 56-1 One Report เว็บไซต์ การประชุมผู้ถือหุ้น และช่องทางอื่น ๆ

ตารางการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

We care Business
We care People
We care Social
สรุปประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
We care Business
 • 1 การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
 • 2 การบริหารความเสี่ยงในภาวะวิกฤตหรือสภาวะที่ไม่ปกติ
 • 3 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
 • 4 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
We care People
 • 5 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน
 • 6 การบริหารแรงงานและสิทธิมนุษยชน
 • 7 การพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร
 • 8 การกำหนดค่าตอบแทนและการรักษาพนักงาน
 • 9 การสร้างความผูกพันของผู้มีส่วนได้เสียต่อองค์กร
We care Social
 • 10 การบริหารจัดการของเสียจากกระบวนการผลิต
 • 11 การพัฒนาความสัมพันธ์ต่อชุมชนและสังคม
 • 12 การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
 • 13 การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • 14 การบริหารจัดการน้ำ
 • 15 การบริหารจัดการพลังงาน