ปัจจุบัน ธุรกิจของบริษัทฯสามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

1) ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

ดำเนินธุรกิจผลิต จัดหาและจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า อุปกรณ์สำหรับสถานีไฟฟ้า รวมถึงระบบสายส่งไฟฟ้าแรงดันกลางถึงแรงดันสูง อุปกรณ์ระบบกราวด์ อุปกรณ์สำหรับระบบจำหน่ายสายส่งกำลังไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ส่องสว่าง และเครื่องมือช่าง และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลต่าง ๆ ตลอดไปถึงผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน และพลังงานทางเลือกทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2) ธุรกิจก่อสร้าง และ Turnkey

ให้บริการวิศวกรรม บำรุงรักษา จัดหา ติดตั้ง และก่อสร้าง แบบครบวงจร แก่โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน สถานีไฟฟ้า ระบบสายส่ง ระบบไฟฟ้าลงดิน สายเคเบิ้ลใต้น้ำ ระบบไมโครกริด ระบบกักเก็บพลังงาน และระบบอุปกรณ์อัจฉริยะที่เกี่ยวข้อง

3) ธุรกิจพลังงานทดแทน

ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อันได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยกระดับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4) ธุรกิจ GUNKUL Spectrum

มุ่งสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ เปิดโอกาสให้บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจก้าวข้ามขีดจำกัดของตน เป็นการเสริมศักยภาพในการขยายฐานลูกค้า นอกจากนี้ยังมีการจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อเติมเต็มความต้องการของแต่ละฝ่าย ให้บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกที่เหมาะสม รวมถึงแสวงหาช่องทางใหม่ๆ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงานอย่างยั่งยืน

5) ธุรกิจกัญชงและกัญชา

เพิ่มโอกาสและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ โดยต่อยอดจากพื้นฐานศักยภาพเดิม ด้วยแผนการปลูกกัญชงและกัญชาในระบบโรงเรือนเพื่อการควบคุมคุณภาพสูงสุดมุ่งเน้นดำเนินธุรกิจกัญชงและกัญชาครบวงจรอย่างมืออาชีพ เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคนไทย

บริษัทฯ มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งหมด ประมาณ 1,432 Equity MW โดยมีรายละเอียดตามด้านล่าง

บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ มี Portfolio ของโรงไฟฟ้าจำนวนมาก และในอนาคตบริษัทฯ ยังมีแผนที่จะเติบโตจากการดำเนินธุรกิจ Joint Ventures กับบริษัทชั้นนำต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทฯ

ตามนโยบายแผน Power Development Plan ล่าสุด ที่ส่งเสริมในเรื่องพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นราว 8,866 เมกะวัตต์ ย่อมส่งผลในทางบวกต่อ Portfolio ของกลุ่มพลังงาน รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง และ Turnkey และธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงของบริษัท

บริษัทมีการจัดทำอันดับ Rating จาก TRIS Rating โดยมีการทบทวนครั้งล่าสุด ที่ได้ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ระดับ “BBB+” ด้วยแนวโน้มอันดับ “Stable” หรือ “คงที่” โดยอันดับเครดิตดังกล่าวยังคงสะท้อนถึงกระแสเงินสดที่แน่นอนจากธุรกิจผลิตไฟฟ้า ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่งในธุรกิจอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า และความได้เปรียบจากการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรหรือบูรณาการในแนวดิ่ง (Vertical Integration) ของบริษัท โดยการพิจารณาอันดับเครดิตยังคำนึงถึงการลดระดับภาระหนี้สินของบริษัทลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการเงินในการรองรับโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ อีกด้วย

บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท