นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์
นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์
 • กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย
ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย
 • กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • กรรมการบริหาร
 • เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์
นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์
 • กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานกลยุทธ์การลงทุนและธุรกิจนวัตกรรมพลังงาน
นางอารีวรรณ เฉลิมแดน
นางอารีวรรณ เฉลิมแดน
 • กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
นายชัยศิริ วัฒนชาญณรงค์
นายชัยศิริ วัฒนชาญณรงค์
 • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานธุรกิจวิศวกรรม และ Turnkey
นายธีรภาพ ปัญญาสาคร
นายธีรภาพ ปัญญาสาคร
 • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ
นางสมลักษณ์ คนึงเหตุ
นางสมลักษณ์ คนึงเหตุ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
 • เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
 • ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล
นายฐิติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง
นายฐิติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานกลุ่มการเงินและบัญชี (CFO)
 • หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์
นางสาวศุทธิรัตน์ ตั้งนรกุล
นางสาวศุทธิรัตน์ ตั้งนรกุล
 • ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบัญชี
 • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
นายเฉลิมพล ศรีเจริญ
นายเฉลิมพล ศรีเจริญ
 • กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • กรรมการบริหาร
 • ผู้อำนวยการ สายงานขายและการตลาด
นางสาวจันทรา จงจามรีสีทอง
นางสาวจันทรา จงจามรีสีทอง
 • เลขานุการบริษัท
 • เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายธเนศศิริ ฝากมิตร
นายธเนศศิริ ฝากมิตร
 • เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
 • ผู้อำนวยการ สายงานตรวจสอบภายใน
 • หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท
 • ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานกำกับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัท