ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทน อุปกรณ์ และระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน

ท่ามกลางสถานการณ์ความท้าทายที่ภาคธุรกิจทั่วโลกกำลังเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นความผันผวนทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางด้านการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์ วิกฤตการณ์ทางด้านพลังงาน รวมไปถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ภาคประชาชนเผชิญกับโจทย์ที่ท้าทายในการดำเนินชีวิตและต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปตามบริบททางเศรษฐกิจและสังคม นำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมในวงกว้าง

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้พันธสัญญา “not only the energy, we care” เราไม่ใส่ใจเพียงเฉพาะเรื่องของนวัตกรรมพลังงานสะอาด แต่เราใส่ใจการดำรงอยู่ของโลกและคุณภาพชีวิตที่ดี บริษัทจึงเดินหน้าในการลงทุนและพัฒนาธุรกิจพลังงานสะอาด เพื่อวางรากฐานความมั่นคงทางพลังงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทมีเป้าหมายจะเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีกำลังการผลิตสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 เมกะวัตต์ ภายใน 5 ปี พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ดิจิทัลทางด้านพลังงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานของคนในสังคมและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงพลังงานสะอาด ให้ทุกคนสามารถเลือกใช้แหล่งพลังงานได้ด้วยตนเอง และสามารถเข้าถึงพลังงานที่มีเสถียรภาพได้ในราคาที่เหมาะสม ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 ของประเทศ

โดยในปี 2566 บริษัทได้ดำเนินการขยายพอร์ทเทคโนโลยีพลังงานสะอาด สร้างเสถียรภาพให้กับระบบโครงข่ายไฟฟ้า พร้อมกับการสร้างความผูกพันและสร้างคุณค่าร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความรับผิดชอบ เพื่อธุรกิจที่เติบโต เพื่อสังคมที่น่าอยู่ และเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ส่งผลให้บริษัทได้รับการประเมินความยั่งยืน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET ESG Rating ในระดับ AA และได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment) ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 นอกจากนี้ด้วยความมุ่งมั่นในการผลักดันให้ทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดที่มีเสถียรภาพได้อย่างเท่าเทียม ด้วยความเชื่อมั่นเสมอว่าพลังงานเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนที่พึงจะได้รับ (Energy is a Human Right) ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทภาคธุรกิจ (ขนาดใหญ่) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยในปี 2566 ได้ยกระดับขึ้นสู่รางวัลในระดับดีเด่น สะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาและการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ สร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ เพื่อเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันทางการเงิน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุน และสร้างความสำเร็จในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทจะยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ มุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตและบรรลุตามเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป