ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์
ประธานกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ในปี 2566 เศรษฐกิจทั้งภาครัฐและเอกชนมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจน ภายหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างเป็นลำดับ แต่ในขณะเดียวกัน ปัจจัยใหม่ทางด้านการเมือง ภูมิรัฐศาสตร์ และการดำเนินนโยบายทางการเงินของประเทศต่าง ๆ สร้างความผันผวนให้กับเศรษฐกิจโลก และส่งผลให้ราคาพลังงานและอัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น ถึงกระนั้นก็ตาม บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัท โดยการใช้พลังงานหมุนเวียนไม่พึ่งพิงแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งมีภาวะผันผวน ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จของบริษัทที่มีวิสัยทัศน์มุ่งเน้นการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งได้ในสภาวะที่ราคาพลังงานมีความผันผวน

ด้วยเป้าหมายการเติบโต ด้านการลงทุนและพัฒนาพลังงานสะอาด เพื่อการวางรากฐานความมั่นคงทางพลังงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นเรื่องความยั่งยืนจึงถูกตั้งให้เป็นพันธกิจหลักและวัฒนธรรมองค์กรที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีเป้าหมายจะเป็นหนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีจำนวนเมกะวัตต์สะสมเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 เมกะวัตต์ ภายใน 5 ปี ด้วยงบลงทุน 45,000 ล้านบาท และมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรที่ลดลง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593

บริษัทได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 ระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ซึ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่า บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเยี่ยมต่อเนื่อง มีความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

รวมถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2566 หรือ SET ESG Ratings เปลี่ยนชื่อจาก ‘หุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) เป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings’ เป็นปีแรก โดยบริษัทได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment) ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 และได้รับการประเมิน SET ESG Ratings ในระดับ AA ในปี 2566 จากการประเมินความยั่งยืนที่ครอบคลุมในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่สำคัญในการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG โดยให้ความสำคัญต่อการรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) พร้อมรับมือต่อปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

รางวัลทั้งหมดนี้เปรียบเสมือนอีกก้าวแห่งความสำเร็จที่เน้นย้ำถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงกล่าวได้ว่าในปีที่ผ่านมานี้ บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายและมีความก้าวหน้าในมิติที่สำคัญในเชิงกลยุทธ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเติบโต (Growth) การสร้างผลกำไร (Profitability) และการสร้างความยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งล้วนแต่เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในระยะยาว

ภายใต้วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทน อุปกรณ์และระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาของบริษัท ส่งผลให้ผลการดำเนินงานในปี 2566 ถือเป็นช่วงที่บริษัทมีพัฒนาการสำคัญในทุกมิติ

ตลอดปี 2566 ความสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการเป็นบริษัทของคนไทยที่นำเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน และรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการพัฒนาไปพร้อมกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ ควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมผลักดันให้ทุกภาคส่วนเติบโตไปด้วยกันอย่าง มั่นคงและยั่งยืน

ในนามของบริษัท ผมขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และรัฐวิสหากิจชุมชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จและความภาคภูมิใจแก่บริษัทเป็นอย่างสูง

ในนามของบริษัท ผมขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และรัฐวิสหากิจ ชุมชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จและความภาคภูมิใจแก่บริษัทเป็นอย่างสูง