นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์
ประธานกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ในปี 2565 ที่ผ่านมา ทั่วโลกได้เผชิญกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากความขัดแย้งของมหาอำนาจ และ การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงหนี้ครัวเรือนและอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ความเสี่ยงทางด้าน ความมั่นคง ด้านอาหาร และด้านพลังงาน อย่างไรก็ตามบริษัทได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย และสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมาย

อีกทั้ง บริษัทยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Environmental, Social, Governance : ESG) พร้อมทั้งบริหารจัดการโครงสร้างธุรกิจอย่างสมดุล เนื่องจากภาคพลังงานเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Business)

ทั้งนี้ บริษัทมีทิศทางและแผนกลยุทธ์ โดยสร้างธุรกิจพลังงานแบบครบวงจร ผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงาน รวมถึงการสร้างแพลตฟอร์มการซื้อขาย การให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้อย่างทั่วถึง และสร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ จะสนับสนุนแผนการเติบโตในอนาคต

ท้ายนี้ ในฐานะประธานกรรมการบริษัท ผมเชื่อมั่นว่า บริษัทพร้อมก้าวสู่ทศวรรษใหม่ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจ มุ่งมั่นทุ่มเท ในการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่จะเดินหน้าตามทิศทางและเป้าหมายขององค์กร เพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณค่าให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

เราไม่ได้ใส่ใจเพียงเฉพาะเรื่องของนวัตกรรมพลังงานสะอาด แต่เราใส่ใจการดำรงอยู่ของโลกและคุณภาพชีวิตที่ดีโดยการสร้างคุณค่าร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ครอบคลุม มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม