บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินงานธุรกิจ ควบคู่กับการรักษาสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนาอย่างยั่งยืน และมีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อให้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและเข้าใจในเรื่องการใช้พลังงาน ให้ความรู้ความเข้าใจว่าพลังงานเป็นเรื่องที่จับต้องได้ และสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ด้วยแนวคิด "not only the energy, we care" ซึ่งประกอบธุรกิจหลัก 5 กลุ่มได้แก่

ธุรกิจพลังงาน
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานลม และให้บริการเดินเครื่อง และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
กลุ่มธุรกิจวิศวกรรม และ Turnkey
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน สถานีไฟฟ้า ระบบสายส่ง ระบบไฟฟ้าลงดิน เคเบิ้ลใต้น้ำ ระบบไมโครกริด และระบบกักเก็บพลังงาน
กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ ไฟฟ้าแรงสูง
ผลิต จัดหา และจำหน่ายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน และพลังงานทางเลือก
กลุ่มธุรกิจ EcosystemBusiness Platform & Innovation
ระบบนิเวศทางธุรกิจและนวัตกรรมที่ส่งเสริม การทำธุรกิจของบริษัทร่วมกับพันธมิตร