สัดส่วนรายได้
9M/2566
รายได้รวม
6,055.78 ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
1,369.74 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
33,655.42 ล้านบาท
ฐานะทางการเงิน
หน่วย: ล้านบาท 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์รวม 46,032.16 42,485.35 32,331.46
หนี้สินรวม 33,556.84 29,202.14 18,191.72
ส่วนของผู้ถือหุ้น 12,475.31 13,283.22 14,139.74
งบกำไรขาดทุน
หน่วย: ล้านบาท 2563 2564 2565
รายได้รวม 1) 10,947.46 9,768.42 9,515.10
EBITDA 5,809.93 4,951.87 5,492.33
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 3,425.29 2,251.52 3,014.38
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงานปกติ 2) 1,188.42 2,251.52 1,017.01
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 3,412.34 2,229.27 3,010.52

หมายเหตุ :

1) รายได้รวมเฉพาะจากการดำเนินงานปกติ เป็นจำนวน 8,649.34 ล้านบาท ในปี 2563 และ จำนวน 9,418.16 ล้านบาท ในปี 2564 และจำนวน 7,505.69 ล้านบาท ในปี 2565

2) ไม่รวมกำไรพิเศษ

สัดส่วนรายได้
หน่วย: ล้านบาท 2563 2564 2565
รายได้จากการขาย 1,495.88 1,474.97 1,829.22
รายได้จากการขายไฟฟ้า 4,093.36 4,760.50 3,448.85
รายได้จากการก่อสร้างและบริการ 2,146.63 2,112.60 1,776.25
รายได้ตามสัญญาเช่าเงินทุน 913.48 970.09 451.37
รายได้จากกำไรพิเศษ 1) 2,223.65 377.40 1,948.75
รายได้อื่น 88.33 72.86 60.66
รายได้รวม 10,947.46 9,768.42 9,515.10

หมายเหตุ : 1) กำไรพิเศษ หมายถึง กำไรจาการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และกำไรจากการเปลี่ยนส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเป้นการร่วมค้า

อัตราส่วนทางการเงิน
หน่วย 2563 1) 2564 1) 2565 1)
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.91 0.84 1.50
อัตรากำไรข้างต้น ร้อยละ 35.16 40.19 37.03
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ร้อยละ 25.40 34.55 43.93
อัตราส่วนกำไรสุทธิ ร้อยละ 13.60 22.82 31.68
อัตราส่วนกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ ร้อยละ 24.11 29.75 12.17
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ร้อยละ 9.53 16.95 21.32
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ร้อยละ 2.58 5.30 9.32
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 2.69 2.20 1.29

หมายเหตุ : 1)

* หัก กำไรพิเศษ หมายถึง กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ กำไรจาการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และกำไรจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า

** หักส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี และส่วนของหุ้นกู้ที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี