บริษัทมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการประเมินและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อบริหารจัดการตามกลยุทธ์ “สร้าง” “แบ่ง(เบา)” และ “ปัน” ที่สอดคล้องตามเป้าหมายของประเทศ ปรับตัวและตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ โดยบริษัทขยายพอร์ทพลังงานสะอาด พัฒนาธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน สร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับสร้างเสถียรภาพให้กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่งในการปรับเปลี่ยนและขับเคลื่อนการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีระบบบริหารจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม เตรียมความพร้อมและจัดทำแผนดำเนินการเชิงรุกเพื่อให้การดำเนินธุรกิจสอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย มาตรฐาน และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทางด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญในการควบคุม ป้องกัน และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการดำเนินการตามมาตรฐานสากล ครอบคลุมในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

การควบคุมคุณภาพอากาศ
การจัดการระบบการระบายน้ำ
การบริหารจัดการของเสียไม่อันตราย
การบริหารก๊าซเรือนกระจก
การควบคุมเสียงรบกวน
การบริหารจัดการของเสียจากกระบวนการผลิต
การบริหารจัดการน้ำ
การบริหารจัดการพลังงาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ

การบริหารจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

ในฐานะที่บริษัทเป็นบริษัทพลังงานครบวงจร เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงมุ่งหวังที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจัง เพื่อผลักดันพลังงานสะอาด ให้เป็นพลังงานหลักในการขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยมีแนวทางในการบริหารจัดการตามกลยุทธ์ "สร้าง" "แบ่ง(เบา)" และ “ปัน” ที่สอดคล้องตามเป้าหมายของประเทศ ดังนี้

สร้าง

พัฒนาโครงการด้านพลังงานหมุนเวียน ซึ่งมีส่วนช่วยในการทดแทนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล

แบ่ง (เบา)

เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2593 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2608 ผ่านการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนและโครงการการปลูกป่าเพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ปัน

ปันสินทรัพย์ทางด้านคาร์บอนที่เกิดขึ้นจากโครงการต่าง ๆ ของบริษัท เช่น พลังงานหมุนเวียน และโครงการการปลูกป่าเพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ให้แก่หน่วยงานหรือบริษัทที่มีความต้องการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเอง

นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในการดำเนินธุรกิจ ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยมีการประเมินและจัดทำรายงานการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามมาตรฐานการทวนสอบการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร

ผลการดำเนินงานที่สำคัญปี 2565
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
(สำนักงานใหญ่, กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน และ กลุ่มธุรกิจวิศวกรรมและ Turnkey)
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 1, 2 และ 3:
5,445 tCO2e
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 1 :
1,092 tCO2e
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 2:
1,439 tCO2e
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 3:
2,914 tCO2e

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.58
(เป้าหมาย: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ลดลงร้อยละ 5.00) หมายเหตุ: เป้าหมายและผลการดำเนินงาน ปี 2565 ครอบคลุมเฉพาะสำนักงานใหญ่และกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน

การบริหารจัดการพลังงาน

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดผลอย่างจริงจังและยั่งยืน และมีนโยบายการวางแผนและการวางกลยุทธ์ในการดำเนินงานที่เหมาะสม พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการวัดผล โดยใช้แนวทางและตัวชี้วัดตามมาตรฐานสากล พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานสะอาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการด้านพลังงานรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่งมีแนวทางในการดำเนินงานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักและเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่พนักงาน เพื่อใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้

ดำเนินกิจกรรม หรือโครงการเพื่อรณรงค์ให้องค์กรใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดการใช้พลังงานภายในองค์กร

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสถานประกอบการ โรงงาน และสาขาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยใช้พลังงานทางเลือกทดแทนการใช้พลังงานหลัก

ผลการดำเนินงานที่สำคัญปี 2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม
4,225,136.47 kWh
(สำนักงานใหญ่, กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน, กลุ่มธุรกิจวิศวกรรมและTurnkey และกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง)
สำนักงานใหญ่และกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน
2,765,319.27 kWh
กลุ่มธุรกิจวิศวกรรม และ Turnkey
111,173.75 kWh
กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
1,348,643.45 kWh
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกต่อจำนวนพนักงาน
11,017.21 kWh/คน
ลดลงร้อยละ 20.59
(เป้าหมาย: ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกต่อจำนวนพนักงาน ลดลงร้อยละ 5.00) หมายเหตุ: เป้าหมายและผลการดำเนินงาน ปี 2565 ครอบคลุมเฉพาะสำนักงานใหญ่และกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน

การบริหารจัดการน้ำ

บริษัทคำนึงถึงปัญหาและผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำ ที่เป็นปัญหาสำคัญของสังคม จึงมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน บริษัทได้มีแนวทางในการดำเนินงานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

การสร้างความตระหนักให้พนักงานมีการใช้น้ำอย่างประหยัด ผ่านกิจกรรมรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

การตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์การใช้น้ำเพื่อป้องกันการรั่วไหลอย่างสม่ำเสมอ ลดการสูญเสียน้ำ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะโดยหน่วยงานภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพน้ำหลังการบำบัดไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมรอบข้าง

ผลการดำเนินงานที่สำคัญปี 2565
ปริมาณการใช้น้ำรวม
61,056.87 m3
(สำนักงานใหญ่, กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน, กลุ่มธุรกิจวิศวกรรมและTurnkey และกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง)
สำนักงานใหญ่และกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน
45,760 m3
กลุ่มธุรกิจวิศวกรรม และ Turnkey
6,655.87 m3
กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
8,503.00 m3
ปริมาณการใช้น้ำประปาต่อจำนวนพนักงาน
2.98 m3/คน
ลดลงร้อยละ 34.12
(เป้าหมาย: ปริมาณการใช้น้ำประปาต่อจำนวนพนักงาน ลดลงร้อยละ 5.00) หมายเหตุ: เป้าหมายและผลการดำเนินงาน ปี 2565 ครอบคลุมเฉพาะสำนักงานใหญ่และกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน

การบริหารจัดการขยะของเสียและมลพิษ

บริษัทสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อลดปริมาณการเกิดของเสีย และใช้ประโยชน์จากของเสียให้ได้มากที่สุด เพื่อมุ่งสู่การฝังกลบเป็นศูนย์ (Zero waste to landfill) ลดผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมการดำเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สู่การบริหารจัดการของเสียอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการที่เข้าใจง่าย คือ “ใช้แล้ว ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่” ผ่านโครงการ Zero Waste ตลอดจนการนำหลัก 8Rs มาปฏิบัติในองค์กร เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้น้อยที่สุด

ผลการดำเนินงานที่สำคัญปี 2565
ปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิต
253.29 ตัน
(กากอุตสาหกรรม)

ปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตฝังกลบ ร้อยละ 1.33

(เป้าหมาย: ปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตฝังกลบเป็นศูนย์)

หมายเหตุ : ขอบเขตข้อมูลครอบคลุมเฉพาะกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแท และกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

ของเสียอันตราย
7.88 ตัน (3.11%)
ของเสียไม่อันตราย 245.41 ตัน (96.89%)
จัดการตามหลัก 3Rs
249.93 ตัน (98.67%)
จัดการด้วยวิธีฝังกลบ 3.36 ตัน (1.33%)

นอกจากประเด็นเรื่องการลดและควบคุมมลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็นปัญหาเรื่องมลพิษอากาศเป็นอีกหนึ่งประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่บริษัทให้ความสำคัญ แม้ว่ากิจกรรมในการดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทนแบบครบวงจรและธุรกิจระบบไฟฟ้าที่บริษัทดำเนินการไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบหรือสร้างมลพิษทางอากาศอย่างมีนัยสำคัญ แต่บริษัทมีความมุ่งมั่นในการจัดการเพื่อลดผลกระทบจากมลพิษอากาศที่อาจเกิดจากการปล่อยก๊าซ ไอระเหย ฝุ่นละออง เขม่าควัน หรือมลสารอื่นๆ นอกเหนือจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงและสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดให้มีการตรวจติดตามเพื่อควบคุมคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิดมลพิษทุกประเภท ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ