นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์
นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์
 • กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย
ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย
 • กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • กรรมการบริหาร
 • เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์
นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์
 • กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานกลยุทธ์การลงทุนและธุรกิจนวัตกรรมพลังงาน
นายเฉลิมพล ศรีเจริญ
นายเฉลิมพล ศรีเจริญ
 • กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • กรรมการบริหาร
 • ผู้อำนวยการ สายงานขายและการตลาด
นางอารีวรรณ เฉลิมแดน
นางอารีวรรณ เฉลิมแดน
 • กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง