นางอารีวรรณ เฉลิมแดน

นางอารีวรรณ เฉลิมแดน

ตำแหน่งงาน
 • กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
อายุ
54
วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
10 สิงหาคม 2552 (14 ปี 5 เดือน) / 10 สิงหาคม 2552 (14 ปี 5 เดือน)
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประวัติการฝึกอบรม
 • หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 8
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส) รุ่นที่ 6 สำนักงบประมาณแผ่นดิน
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรLeadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 9 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 15 สถาบันพระปกเกล้า
 • โครงการศึกษาดูงานการนำแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาปฎิบัติของกระทรวงอุตสาหกรรม มอก. 99
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารสู่สากลอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ประกาศนียบัตร “Pioneering Leadership Training Program” Canaan Farmers School, Korea
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Effective Senior Manager
 • หลักสูตรการป้องกันการทุจริตในองค์กร ( Anti-Corruption Training Course)
 • หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง (Refresher Course) สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

การฝึกอบรมในปี 2566

 • สัมมนาหัวข้อ “บทบาท หน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน” โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • อบรมหัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG Management)” โดย ดร.เสรี นนทสูติ
 • อบรมหัวข้อ “แนวทางการป้องกันการทุจริตคอรัปชัน” โดยศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
 • อบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ 5 (สำเร็จหลักสูตรในปี 2567)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มบริษัทกันกุล (1 บริษัท)

ปี 2564 - ปัจจุบัน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

ปี 2552 - ปัจจุบัน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)1)

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

ปี 2562 - ปี 2564

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า

ปี 2553 - ปี 2562

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ผู้อำนวยการสายงานอาวุโส สายงานโรงงาน

กลุ่มบริษัทกันกุล (6 บริษัท)

ปี 2566 - ปัจจุบัน

บริษัท จี เอส เอ พี ซัพพลาย จำกัด1)

กรรมการบริษัท

ปี 2566 - ปัจจุบัน

บริษัท อาร์ เอส เอ พี ซัพพลาย จำกัด1)

กรรมการบริษัท

ปี 2565 - ปัจจุบัน

บริษัท จี เอ พี ซัพพลาย จำกัด1)

กรรมการบริษัท

ปี 2564 - ปัจจุบัน

บริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จำกัด1)

กรรมการบริษัท

ปี 2552 - ปัจจุบัน

บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด1)

กรรมการบริษัท

ปี 2552 - ปัจจุบัน

บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด1)

กรรมการบริษัท

ปี 2564 - ปี 2566

บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 6 จำกัด

กรรมการบริษัท

ปี 2564 - ปี 2566

บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 7 จำกัด

กรรมการบริษัท

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนอกกลุ่มบริษัทกันกุล

ไม่มี

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอกกลุ่มบริษัทกันกุล

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

1) บริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 บริษัท และบริษัททั่วไป จำนวน 6 บริษัท