จรรยาบรรณ

จริยธรรมทางธุรกิจ
ระเบียบปฏิบัติสำหรับคู่ค้า

กฏบัตร

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กฏบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน
กฎบัตรเลขานุการบริษัท

นโยบาย และระเบียบปฏิบัติ

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
นโยบายการบริหารจัดการด้านภาษี
นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการของผู้บริหารและพนักงาน ในเครือของกลุ่มบริษัทกันกุล
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
นโยบายสิทธิมนุษยชน
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
นโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่งและการบริหารคนเก่ง
นโยบายบทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นโยบายมาตราการทำรายการกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกันและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และตารางอำนาจอนุมัติ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด
นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร
จรรยาบรณนักลงทุนสัมพันธ์
นโยบายการจ่ายปันผล
นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการจัดเก็บและทำลายเอกสารสำคัญ

เอกสารบริษัท

ข้อบังคับบริษัท
หนังสือบริคณห์สนธิ
หนังสือรับรองบริษัท