คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย หน่วยงานกำกับดูแลขององค์กร ผู้บริหารและพนักงานขององค์กร ได้ยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการที่มีระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญ

จึงได้นำหลักการดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท ในการกำหนดระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ เน้นการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่าแก่เจ้าของกิจการ สิ่งเหล่านี้จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย จึงได้กำหนด “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ยึดถือเป็นเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้

Accountability

ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ และสามารถชี้แจงอธิบายการปฏิบัตินั้นได้

Responsibility

ความสำนึกในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ

Equitable Treatment

ความเคารพในสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างสุจริตและเท่าเทียมกัน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมอย่างเป็นธรรม

Transparency

การเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้

Value Creation

การเพิ่มมูลค่าให้กิจการในระยะสั้นและระยะยาว โดยการพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

Ethics

การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัตินโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร และผ่านการทบทวนครั้งล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวัตถุประสงค์ในการจัดทำและทบทวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้เป็นนโยบายในการกำกับ การติดตาม การควบคุม และการดูแลของ ผู้ที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ทำหน้าที่ทางการบริหาร โดยมีการจัดกระบวนการบริหารหรือจัดการเพื่อให้ทรัพยากรขององค์กรได้นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างมีประสิทธิผลตรงตามเป้าหมาย รวมทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอบแทนกลับไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี และบริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดีอย่างสม่ำเสมอและเคร่งครัด โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2563 บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติให้สอดคล้องเหมาะสมกับหลักเกณฑ์กำกับที่เป็นสากลหรือที่เรียกว่า ASEAN Corporate Governance Scorecard เพื่อนำมาปฏิบัติและปรับใช้ตามความเหมาะสม และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ได้ดำเนินการและจัดทำโดยอ้างอิงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (CG Code) ซึ่งได้ทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยมีโครงสร้างและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครอบคลุม 4 หมวดดังต่อไปนี้