บริษัทและกลุ่มบริษัท ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพื่อจำหน่ายให้แก่ทั้งภาครัฐและเอกชนตามนโยบายส่งเสริมการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของรัฐ