ธุรกิจพลังงาน

บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด

ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพื่อจำหน่ายให้กับหน่วยงานภาครัฐ
ทุนจดทะเบียน:

1,355,000,000.00 บาท

โทรศัพท์:
ที่อยู่:
1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
กำลังการผลิต:

86,850.00 กิโลวัตต์

ธุรกิจพลังงาน

บริษัท บีเอ็มพี โซล่าร์ จำกัด

ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพื่อจำหน่ายให้กับหน่วยงานภาครัฐ
ทุนจดทะเบียน:

980,100.00 บาท

โทรศัพท์:
ที่อยู่:
1038 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กำลังการผลิต:

7,998.00 กิโลวัตต์

ธุรกิจพลังงาน

บริษัท อีโค่ ไทยเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพื่อจำหน่ายให้กับหน่วยงานภาครัฐ
ทุนจดทะเบียน:

76,500,000.00 บาท

โทรศัพท์:
ที่อยู่:
1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
กำลังการผลิต:

4,999.00 กิโลวัตต์

ธุรกิจพลังงาน

บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า จำกัด

ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพื่อจำหน่ายให้กับหน่วยงานภาครัฐ
ทุนจดทะเบียน:

2,600,000.00 บาท

โทรศัพท์:
ที่อยู่:
1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
กำลังการผลิต:

940.00 กิโลวัตต์