นายเฉลิมพล ศรีเจริญ

นายเฉลิมพล ศรีเจริญ

ตำแหน่งงาน
 • กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • กรรมการบริหาร
 • ผู้อำนวยการ สายงานขายและการตลาด
อายุ
54
วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
10 สิงหาคม 2552 (14 ปี 5 เดือน) / 10 สิงหาคม 2552 (14 ปี 5 เดือน)
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 8
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธพ.๙)
 • หลักสูตรนิติกรรมและสัญญาเบื้องต้น สำหรับใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 10 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • ประกาศนียบัตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 8 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรข้อควรระวังของกรรมการเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมาย ความรับผิดชอบของกรรมการตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า ปี 2557
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรการป้องกันการทุจริตในองค์กร ( Anti-Corruption Training Course)
 • หลักสูตร Managing Finance for Business Owners by Peter Ho

การฝึกอบรมในปี 2566

 • สัมมนาหัวข้อ “บทบาท หน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน” โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • อบรมหัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG Management)” โดย ดร.เสรี นนทสูติ
 • อบรมหัวข้อ “แนวทางการป้องกันการทุจริตคอรัปชัน” โดยศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
 • อบรมภายในบริษัทหัวข้อ “กฎหมายปกครองกับภาคเอกชนเบื้องต้น” โดย คุณพชระ ศักดิ์สุจริต
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มบริษัทกันกุล (1 บริษัท)

ปี 2557 - ปัจจุบัน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ผู้อำนวยการ สายงานขายและการตลาด

ปี 2552 - ปัจจุบัน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 1)

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

กลุ่มบริษัทกันกุล (6 บริษัท)

ปี 2566 - ปัจจุบัน

บริษัท จี เอส เอ พี ซัพพลาย จำกัด1)

กรรมการบริษัท

ปี 2566 - ปัจจุบัน

บริษัท อาร์ เอส เอ พี ซัพพลาย จำกัด1)

กรรมการบริษัท

ปี 2565 - ปัจจุบัน

บริษัท จี เอ พี ซัพพลาย จำกัด1)

กรรมการบริษัท

ปี 2564 - ปัจจุบัน

บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด1)

กรรมการบริษัท

ปี 2564 - ปัจจุบัน

บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด1)

กรรมการบริษัท

ปี 2553 - ปัจจุบัน

บริษัท เค.เอ็น.พี. ซัพพลาย จำกัด1)

กรรมการบริษัท

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนอกกลุ่มบริษัทกันกุล
ไม่มี
กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอกกลุ่มบริษัทกันกุล
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
น้องชายของนางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์

1) บริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 บริษัท และบริษัททั่วไป จำนวน 6 บริษัท