นายธรากร อังภูเบศวร์

นายธรากร อังภูเบศวร์

ตำแหน่งงาน
 • กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ
59
วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
20 เมษายน 2561 (5 ปี 8 เดือน) /14 ธันวาคม 2563 (3 ปี 1 เดือน) / 20 กุมภาพันธ์ 2562 (4 ปี 10 เดือน)
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท MBA การเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) วศ.บ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม
 • การฝึกอบรมกรรมการผู้จัดการ หลักสูตรเร่งด่วน ณ บริษัท Mc Donald สิงคโปร์ และมหาวิทยาลัยแฮมเบอร์เกอร์ นครซิดนี่ย์ ประเทศออสเตรเลีย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55 ปี 2555 สถาบันวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่น 9/2555 สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 5 ปี 2556 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 1 ปี 2557 สถาบันพัฒนาบุคลากร ด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24 ปี 2560 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Business Revolution & Innovative Network (BRAIN) รุ่นที่ 4 ปี 2563 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ) รุ่นที่ 8 ปี 2564 วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การฝึกอบรมในปี 2566

 • สัมมนาหัวข้อ “บทบาท หน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน” สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • อบรมหัวข้อ “แนวทางการป้องกันการทุจริตคอรัปชัน” โดยศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มบริษัทกันกุล (1 บริษัท)

ปี 2563 – ปัจจุบัน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ

ปี 2562 - ปัจจุบัน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปี 2561 - ปัจจุบัน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 2)

กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

ปี 2561 - ปี 2562

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

กลุ่มบริษัทกันกุล

ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนอกกลุ่มบริษัทกันกุล

ปี 2559 - ปี 2560

บริษัท ฟู๊ดแคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปี 2554 - ปี 2557

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

กรรมการ

 ปี 2543 - ปี 2546

บริษัท อินทัช จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ปี 2528 - ปี 2529

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

นักวิเคราะห์ระบบงาน

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอกกลุ่มบริษัทกันกุล (1 บริษัท)

ปี 2560 – ปัจจุบัน

บริษัท 988 พลัส จำกัด 2)

กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ

ปี 2561 – ปี 2563

บริษัท วินเวสต์เม้นท์ จำกัด

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO)

ปี 2561 – ปี 2563

บริษัท ไทย แอ๊กโกร เอ็กซเซนจ์ จำกัด

ประธานคณะกรรมการบริหาร

ปี 2556 – ปี 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

กรรมการ

ปี 2555 – ปี 2556

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ปี 2550 – ปี 2553

บริษัท แมคไทย จำกัด

กรรมการผู้จัดการ

ปี 2547 – ปี 2549

บริษัท แคปปิตอลโอเค จำกัด

กรรมการผู้จัดการ

ปี 2547 – ปี 2549

บริษัท เพย์เมนท์ โซลูชั่น จำกัด

กรรมการผู้จัดการ

ปี 2536 – ปี 2539

บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและฝ่ายวางแผนกลยุทธ์

ปี 2532 – ปี 2536

ธนาคารซิตี้แบงค์ (ประเทศไทย)

ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
1,400,039 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.0158 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

1) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563

2) บริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 บริษัท และบริษัททั่วไป 1 บริษัท