บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนในสังคมให้เติบโตอย่างสมวัย มีความรู้ มีทักษะชีวิต รู้จักคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล เพื่อเติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็ก คือ “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” โดยในปี 2567 นี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้แก่สถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงบริษัท ได้แก่ โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม ชุมชนนครไชยศรี และชุมชนราชพัสดุ