วันที่ 21 ธันวาคม 2566 คุณสมลักษณ์ คนึงเหตุ เป็นตัวแทนของบริษัทรับมอบรางวัล การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ Sustainability Disclosure ประจำปี 2566 จากสถาบันไทยพัฒน์ ภายใต้ประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (SDC) โดย บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล ประเภท Sustainability Disclosure Recognition แสดงให้เห็นถึงบริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกของ SDC ได้มีความตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานความยั่งยืนต่อสาธารณะ ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน ซึ่งแสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ร่วมกัน